Η αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, ανακοινώνει τη 2η τροποποίηση της αριθμ. 4692/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΩΟΡ1Ι-ΨΡ3) απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη των προκαποδιστριακών ΟΤΑ των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου και πρόσκλησης ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του, αποκλειστικά και μόνο ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων και την καταλητική ημερομηνία αυτής.

1. Τροποποιούμε την αριθ. 4692/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΩΟΡ1Ι-ΨΡ3) απόφασή μας, που αφορά την ανάρτηση του δασικού χάρτη των προκαποδιστριακών ΟΤΑ των δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και των δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του, αποκλειστικά και μόνο ως προς το μέρος της παραγράφου Β. και ειδικότερα ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής ως εξής:

«Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός της αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει την 12η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 30η Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 19η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη.»

2.Επιπλέον στο τέλος της αριθ. 4692/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΩΟΡ1Ι-ΨΡ3) απόφασής μας προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Διορθώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία προδήλου σφάλματος, όπως καθορίζονται στην παρ. Α’ της υπ’ αριθ. 153394/919/12-04-2017 (ΦΕΚ 1366/Β’) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υλοποιούνται και ενσωματώνονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες δύο (2) μήνες πριν από το πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, ήτοι στις 29/01/2022. Η ενσωμάτωση προδήλων σφαλμάτων εκτελείται με πράξη της οικείας Διεύθυνσης Δασών, η οποία δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Κατά των διορθώσεων επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3889/2010, εντός της ανωτέρω προθεσμίας».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθ. 4692/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΩΟΡ1Ι-ΨΡ3) Απόφασή μας.

Δείτε συνημμένο:62Ζ3ΟΡ1Ι-ΖΟ5 ΑΠΟΦΑΣΗ_ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ_ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ_ΛΕΣΒΟΥ_ΛΗΜΝΟΥ_2η_τροποποιητική