ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Άγιος Ευστράτιος,  09/06/2023

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ​​​​​​                                                                                 Αριθ. πρωτ. 546

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ    

​​​​​

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων αιγιαλού και παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση τροχήλατων καντινών και ομπρελών – ξαπλώστρων

 

Η Δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου

Έχοντας υπόψη:

α)   το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ /77/30-3-81)

β)   το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ)   το Ν. 3852/2010

δ) την αριθ. 13/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2025

ε)  την αριθ. 13/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

στ) Την υπ΄ αριθμ. 38609 ΕΞ 2023/10-3-2023 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1432/10.3.2023/β΄)

ζ) τον Ν. 2971/2001 και ιδίως τα άρθρα 13 και 15, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

η) το υπ΄αριθ. 55704 ΑΠΑ 2023/08-06-2023 σύμφωνη γνώμη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου

θ) το απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος με τις δημοπρατούμενες θέσεις

Προκηρύσσει

Δημόσιο πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων αιγιαλού και παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση, τροχήλατων καντινών και ομπρελών – ξαπλώστρων στις παρακάτω θέσεις:

Άρθρο 1

Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1432/10.3.2023), ορίζονται ως εξής:

Παραλία Οικισμού: 485 τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης  2.425,00€  (485τμ χ 5,00 €/τμ) ανά έτος.

Παραλία Οικισμού: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€ ανά έτος.

Συνολική τιμή εκκίνησης: 2.925,00 ευρώ ανά έτος.

Οι παραπάνω θέσεις θα δημοπρατηθούν ως σύνολο (ένας πλειοδότης και για τις δύο).

Η αρχική τιμή εκκίνησης στους υπό δημοπράτηση χώρους καθορίζεται ως εξής:

Παραλία Οικισμού Αγίου Ευστρατίου – 5,00€/τμ.

Η αρχική τιμή εκκίνησης για τις καντίνες καθορίζεται αναλογικά με την τιμή εκκίνησης των υπό δημοπράτηση χώρων

Τιμή εκκίνησης  = τιμή χώρου /τ.μ. χ  100

Άρθρο 2

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Άρθρο 3

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 21 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 10:30.

Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί κανένας ενδιαφερόμενος θα διεξαχθεί επαναληπτική δημοπρασία στις 27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30

Άρθρο 4

Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς (ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται για κάθε παραλία στο άρθρο 1 της παρούσας Διακήρυξης.

       Άρθρο 5

Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος μετ΄ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

Άρθρο 6

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

         Άρθρο 7

Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής (Οικονομική Επιτροπή) περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εξόφληση του προβλεπόμενου οικονομικού αντιτίμου όπως αυτό ορίζεται από την σχετική ΚΥΑ, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του υπέρ ου, το είδος της παραχώρησης (απευθείας ή μη), η διάρκεια της σύμβαση, η θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.π) , το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Επίσης , επί της σύμβασης αναγράφονται οι αριθμοί των παραστατικών καταβολής των υπέρ του Δημοσίου και του Δήμου ποσών, που αντιστοιχούν στο καταβληθέν αντάλλαγμα χρήσης, πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Ο προς παραχώρηση χώρος αποτυπώνεται, με αναφορά στις συντεταγμένες του  και το εμβαδόν του,σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν.4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «ΘΕΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ» του gov.gr ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τον Δήμο και επισυνάπτεται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της ΚΥΑ.

Ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία  Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της ΚΥΑ ,το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού  και παραλίας,  το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του δημοσίου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και την απόδειξη καταβολής του ποσού , που αντιστοιχεί στον Δήμο.

Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης  του ποσοστού υπέρ του δημοσίου.

Μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο υπέρ ου έχει το δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

Σε περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο γίνει οριστική παύση λειτουργίας της επιχείρησης, διακόπτεται αυτοδίκαια και η σύμβαση παραχώρησης και δίνεται η δυνατότητα για την σύναψη νέας σύμβασης παραχώρησης , σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 38609 ΕΞ 2023 ΚΥΑ. Εάν η διακοπή μιας σύμβασης παραχώρησης γίνει μετά την 31-05 εκάστου έτους, καταβληθέντα ποσά ανταλλάγματος δεν επιστρέφονται και δεν συμψηφίζονται.

                                                                            Άρθρο 8

Διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την 31.12.2025.

Άρθρο 9

Αντάλλαγμα

Η καταβολή του ανταλλάγματος γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1432/10.3.2023, τεύχος Β’).

Το αντάλλαγμα χρήσης ανά έτος καταβάλλεται είτε στο σύνολό είτε σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, ως εξής:

ΕΦΑΠΑΞ

Για το έτος 2023

Το ποσοστό 40%, πλέον Χαρτοσήμου & ΟΓΑ, επί του συνολικού μισθώματος, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου .

Το ποσοστό 60%, πλέον Χαρτοσήμου & ΟΓΑ, επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Δήμου θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Για τα έτη 2024 & 2025

Το ποσοστό 40%, πλέον Χαρτοσήμου & ΟΓΑ, επί των συνολικών μισθωμάτων, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, θα καταβληθεί έως τις 31/03/2024 και 31/03/2025 αντίστοιχα.

Το ποσοστό 60%, πλέον Χαρτοσήμου & ΟΓΑ, επί των συνολικών μισθωμάτων υπέρ του Δήμου, θα καταβληθεί έως τις 31/03/2024 και 31/03/2025 αντίστοιχα.

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

Για το έτος 2023

Το ποσοστό 40%, πλέον Χαρτοσήμου & ΟΓΑ, επί του συνολικού μισθώματος, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας της σύμβασης και η τρίτη δόση θα καταβληθεί έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου μήνα της ημερομηνίας της σύμβασης.

Το ποσοστό 60%, πλέον Χαρτοσήμου & ΟΓΑ, επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Δήμου, καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις Η πρώτη δόση θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, η δεύτερη δόση θα καταβληθεί έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας της σύμβασης και η τρίτη δόση θα καταβληθεί έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου μήνα της ημερομηνίας της σύμβασης.

Για το έτος 2024

Το ποσοστό 40%, πλέον Χαρτοσήμου & ΟΓΑ, επί του συνολικού μισθώματος, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση, θα καταβληθεί έως τις 31/03/2024, η δεύτερη δόση έως τις 30/04/2024 και η τρίτη δόση θα καταβληθεί έως τις 31/05/2024.

Το ποσοστό 60%, πλέον Χαρτοσήμου & ΟΓΑ, επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Δήμου, καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως τις 31/03/2024, η δεύτερη δόση έως τις 30/04/2024 και η τρίτη δόση, θα καταβληθεί έως τις 31/05/2024.

Για το έτος 2025

Το ποσοστό 40%, πλέον Χαρτοσήμου & ΟΓΑ, επί του συνολικού μισθώματος, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως τις 31/03/2025, η δεύτερη δόση έως τις 30/04/2025 και η τρίτη δόση θα καταβληθεί έως τις 31/05/2025.

Το ποσοστό 60%, πλέον Χαρτοσήμου & ΟΓΑ, επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Δήμου, καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως τις 31/03/2025, η δεύτερη δόση έως τις 30/04/2025 και η τρίτη δόση, θα καταβληθεί έως τις 31/05/2025.

Για τις περιπτώσεις καταβολής του ανταλλάγματος σε δόσεις, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής με ευθύνη του ενδιαφερομένου έστω και μίας δόσης, η σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας.

Η ανάκληση της παραχώρησης συνεπάγεται την καταβολή του συνόλου του ανταλλάγματος χρήσης υπέρ του Δήμου μέχρι τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης και επιτρέπεται η παραχώρηση των χώρων σε τρίτους για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη της Κ.Υ.Α. αποκλειστικά από την Κτηματική Υπηρεσία.

Άρθρο 10

Εγγύηση συμμετοχής

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να κατατεθούν και στο ταμείο του Δήμου.

 Άρθρο 11

Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του Ν.2971/2001, στους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ.  38609 ΕΞ 2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1432/10.3.2023/β΄) περί «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού» και των παραρτημάτων της,  καθώς και τους όρους του πλαισίου κανονισμού παραχώρησης της απλής χρήσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού –παραλίας του Δήμου Αγίου Ευστρατίου.

Ο μισθωτής υπόκειται στους περιορισμούς- συστάσεις και θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών-διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού  παραλίας που ορίζονται στα παραρτήματα της παραπάνω ΚΥΑ.

Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων εκτός των ορίων της μίσθωσης.

Μετά το τέλος της περιόδου χρήσης θα πρέπει να απομακρύνονται  όλες οι κατασκευές.

Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες),αυτοκινούμενων ή μη, εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας.

Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα μεταξύ τους και από εγκαταστημένεςεπιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κλπ.). Για τις παραχωρήσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.

Η τοποθέτηση των τροχήλατων καντινών στους παραπάνω χώρους γίνεται με την προϋπόθεση ότιδεν δημιουργεί προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού ή προστριβών με τους πολίτες ή προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής.

Συμφωνείται απερίφραστα, ότι ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για πιθανές καταστροφές που θα προκαλέσει ισχυρή κυματαγωγή ή άλλο φυσικό φαινόμενο στην περιουσία του μισθωτή.

Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση μετά το πέρας της περιόδου χρήσης, να προχωρήσει στην απομάκρυνση της καντίνας καθώς και οποιουδήποτε στοιχείου που έχει εγκατασταθεί από την περιοχή που του έχει παραχωρηθεί και να παραδώσει το σημείο τουλάχιστον στην κατάσταση που το παρέλαβε.

 

Άρθρο 12

Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 13

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως

Άρθρο 14

Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, για την οποία (κατάσταση) συμπεραίνεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 15

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου, καθώς και στην ιστοσελίδα του.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα.  

            Άρθρο 16

Σύμφωνη γνώμη Κτηματικής Υπηρεσίας

Το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο οικείος Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ τηλεομοιοτυπία, emailκ.τ.λ.) στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο σχεδίου προκήρυξης της δημοπρασίας, με τη θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδό του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης  και το όριο της πρώτης προσφοράς συνοδευόμενο από το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού , όπου υφίσταται αιγιαλός.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός 7 εργασίμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κλπ.) εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης.

Αν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης, υποδεικνύει στον οικείο Δήμο είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης.

Άρθρο 17

Άλλες διατάξεις

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι δεν είναι οφειλέτες προς τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου.
Για τη συμμετοχή στην δημοπρασία απαιτούνται τα παρακάτω:
o Αστυνομική Ταυτότητα
o Εγγυητική επιστολή (όπως αναφέρεται  στο σχετικό άρθρο )
o Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο δήμο
o έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου13 του ν. 2971/2001,όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας
o Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας απ’ τους ενδιαφερόμενους εκμεταλλευτές αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου αναψυκτηρίου (καντίνας). Εξαιρούνται της παρούσας ρύθμισης νέοι εκμεταλλευτές αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου αναψυκτηρίου, οι οποίοι καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση ότι οφείλουν να προσκομίσουν τη σχετική άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η σύμβαση παραχώρησης ανακαλείται αυτοδίκαια.

Άρθρο 18

Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από την δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 19

Οι ανακηρυχθέντες πλειοδότες υποχρεούνται να προβούν στην έκδοση των κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται από άλλες αρχές, υπηρεσίες ή φορείς, για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας για την οποία παραχωρήθηκε το δικαίωμα απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και να την ασκεί σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που τη διέπουν. Η σύμβαση μίσθωσης δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων διευθύνσεων ή αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας.

Οι εκμεταλλευτές αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου αναψυκτηρίου  (καντίνες), οφείλουν να προσκομίσουν την σχετική άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η σύμβαση παραχώρησης ανακαλείται αυτοδίκαια.

Η Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου

Κακαλή Μαρία