Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού
Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο» του
έργου «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία
πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο» που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158543 και υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής
αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
Συνημμένα η προκήρυξη: