ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα  την 09.01.2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019 αντίστοιχα και σύμφωνα με το άρθρο 90, παρ. 7 του ν. 4804/2021 (Α’ 90), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4873/2021 (Α’ 248)

Συνημμένο Αρχείο: Πρόσκληση-συμβούλου-επιτυχόντος-συνδυασμού-1 (1)