Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν. 4412/2016 Δήμου Αγίου Ευστρατίου για το έτος 2021

Ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους της παρ. 5 &6  του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Ευστρατίου για το έτος 2021, να υποβάλλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού τους πτυχίου, το οποίο να είναι σε ισχύ.

Η πρόσκληση ισχύει για όλες τις κατηγορίες έργων, για όλες τις κατηγορίες μελετών, για όλες τις κατηγορίες παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής : ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ»

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Ευστρατίου.

Σχετικά αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΓΙΑ_ΚΑΤΑΛΟΓΟ_ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΓΙΑ_ΚΑΤΑΛΟΓΟ_ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ