Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί διά τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής TEAMS την 19η του μηνός
Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ (19-07-2021)