Καλείστε να συμμετάσχετε στην διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 24η του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη
και ώρα 18:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24-02-2022