Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου 30 του μηνός Μαΐου ημέρα
Δευτέρα και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30-05-2022