Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί διά ζώσης την 7η του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:880 /30-09-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση 9 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου
Ευστρατίου.
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση του μνημονίου συνεργασίας με την ΑΜΚΕ « Αναγέννηση και
πρόοδος» για την υλοποίηση του προγράμματος αθλητικά μονοπάτια 2021-2022.
ΘΕΜΑ 3: Αποδοχή δωρεάς 200 τίτλων βιβλίων από το ενεργό δίκτυο ακριτικής
βιβλιοθήκης «Ο κύκλος των βιβλίων».

 

Συνημμένα Αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ (07-10-2021)-18