Ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου απευθύνει πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες των κτιρίων του οικισμού, οι οποίοι επιθυμούν τα κτίριά τους να συνδεθούν με το δίκτυο τηλεθέρμανσης, να υποβάλουν στο Δήμο “ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”. Η Αίτηση είναι δεσμευτική για τον αιτούντα και απαραίτητη, προκειμένου να συνδεθεί ένα κτίριο με το δίκτυο τηλεθέρμανσης. Το έντυπο της Αίτησης θα παρέχεται από το Δήμο. Όσοι ιδιοκτήτες είχαν υποβάλλει παλαιότερα “Εκδήλωση Ενδιαφέροντος” για σύνδεση, δεν καλύπτονται από αυτήν και πρέπει να υποβάλλουν και αυτοί την Αίτησης Σύνδεσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Δήμο έως 07/05/2021.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ως γνωστόν, ο Δήμος μας σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ υλοποιεί ένα πρωτοποριακό έργο με τίτλοΥβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ στο νησί του Αγ. Ευστρατίου.

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ολοκληρωμένο σύστημα τηλεθέρμανσης, το οποίο θα παρέχει στα κτίρια του οικισμού του Αγ. Ευστρατίου θερμό νερό για τη θέρμανση των χώρων και για την παρασκευή θερμού νερού χρήσης. Το θερμό νερό θα παράγεται, κατά κύριο λόγο, από αιολική και ηλιακή ενέργεια και θα φθάνει στον τελικό καταναλωτή μέσω του δικτύου διανομής και των θερμικών υποσταθμών που θα τοποθετηθούν σε κάθε παροχή. Οι δαπάνες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό (δίκτυο και παροχές καταναλωτών), είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ κατά 100%. Την κατασκευή και λειτουργία του έργου έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (Ανάδοχος), η οποία μειοδότησε σε διεθνή διαγωνισμό και υπέγραψε τη σχετική Σύμβαση 30/03/2021.

Στο πλαίσιο του έργου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει χορηγήσει στο Δήμο μαςΆδεια διανομής και προμήθειας θερμικής ενέργειας, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος δέχεται αιτήσεις των καταναλωτών θερμικής ενέργειας, εντός της εμβέλειας του αναπτυγμένου δικτύουτηλεθέρμανσης.Στο μέλλον, η άδεια αυτή προβλέπεται να εκχωρηθεί στο Φορέα Λειτουργίας (Φ.Λ.) του έργου, ο οποίος θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και στον οποίο θα συμμετέχει ο Δήμος μας, το ΚΑΠΕ και αν κριθεί σκόπιμο και τρίτος Φορέας.

Ο Ανάδοχος, προκειμένου να ολοκληρώσει τον οριστικό σχεδιασμό του δικτύου και να προχωρήσει στην παραγγελία των απαιτούμενων υλικών, είναι απαραίτητο να γνωρίζει έναν προς ένα και ονομαστικά, όλους τους καταναλωτές της τηλεθέρμανσης. Τότε και μόνο, οι δαπάνες σύνδεσης μαζί με τον εξοπλισμό, θα μπορούν να ενταχθούν στο έργο και να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, χωρίςκαμίαεπιβάρυνση του καταναλωτή.

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου απευθύνει πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες των κτιρίων του οικισμού, οι οποίοι επιθυμούν τα κτίριά τους να συνδεθούν με το δίκτυο τηλεθέρμανσης, να υποβάλουν στο Δήμο “ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”.Η Αίτηση είναι δεσμευτική για τον αιτούντα και απαραίτητη, προκειμένου να συνδεθεί ένα κτίριο με το δίκτυο τηλεθέρμανσης.Το έντυπο της Αίτησης θα παρέχεται από το Δήμο. Όσοι ιδιοκτήτες είχαν υποβάλλει παλαιότερα “Εκδήλωση Ενδιαφέροντος” για σύνδεση, δεν καλύπτονται από αυτήν και πρέπει να υποβάλλουν και αυτοί την Αίτησης Σύνδεσης.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οι βασικοί όροι για τη σύνδεση κτιρίων στο δίκτυο τηλεθέρμανσης και την προμήθεια θερμικής ενέργειας από αυτό, είναι οι εξής:

1. Δικαίωμα σύνδεσης έχουν όλα τα κτίρια του οικισμού εντός της εμβέλειας του υπό κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης.
2. Για τη σύνδεση του κάθε κτιρίου με το δίκτυο τηλεθέρμανσης, ο ιδιοκτήτης του θα πρέπει να καταβάλλει τέλος σύνδεσης, που αφορά στην κάλυψη των δαπανών για τα υλικά και τις εργασίες που απαιτούνται για τη σύνδεση του κτιρίου με το δίκτυο τηλεθέρμανσης.
3. Σύνδεση κτιρίου με το δίκτυο τηλεθέρμανσης μπορεί να γίνει χωρίς να καταβάλλει ο ιδιοκτήτης τέλος σύνδεσης μόνο με τις εξής δύο προϋποθέσεις:

α)Να υποβάλλει ο ιδιοκτήτης του κτιρίου “ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ” στο Δήμο μέχρι 07/05/2021.

β)Το κτίριο να διαθέτει πλήρη και λειτουργική εσωτερικήεγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, το αργότερο μέχρι 16/07/2021,το οποίο θα διαπιστωθεί κατόπιν αυτοψίας.Η διαδικασία της αυτοψίαςκαιμέχρι τη σύνδεση του κτιρίου με το δίκτυο, περιγράφεταιστην Παράγραφο “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΑΥΤΟΨΙΑ– ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΗ.

Για τα κτίρια που θα τηρηθούν και οι δύοπαραπάνω προϋποθέσεις, η σύνδεσημε το δίκτυο τηλεθέρμανσηςθα γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ, οπότε οι δαπάνες σύνδεσης θα είναι επιλέξιμες, χρηματοδοτούνται 100% και ο ιδιοκτήτης δεν θα καταβάλλειτέλος σύνδεσης.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ– ΑΥΤΟΨΙΑ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΗ

Για κάθε αίτηση που θα υποβληθεί θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

I. Αρχικά πραγματοποιείται αυτοψία από τον Ανάδοχο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το κτίριο διαθέτει πλήρη και λειτουργική εσωτερική εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσηςσύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών του ΕΣΠΑ (κατά βάση αυτό σημαίνει να υπάρχουν τουλάχιστον τα θερμαντικά σώματα,οι απαιτούμενες σωληνώσεις, κυκλοφορητής, δοχείο διαστολής, αυτόματος πλήρωσης, όλα σε καλή, λειτουργική κατάσταση και συνδεδεμένα προς λειτουργία). Η αυτοψία σε κάθε κτίριο θα γίνεται παρουσία του ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένου ατόμου και αφού έχει προηγηθεί εγκαίρως σχετική ενημέρωση από τον Ανάδοχο.
II. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ενημερώνεται εγγράφως για το αν η αίτησή του γίνεται αποδεκτή ή όχι. Στην περίπτωση της απόρριψης, στην απάντηση αναφέρονται οι λόγοι. Στην περίπτωση που απαιτούνται συγκεκριμένες εργασίες προκειμένου η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου να καταστεί πλήρης και λειτουργική, οι εργασίες αυτές καθώς και η διορία που αυτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθείαναφέρονται στην απάντηση. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με ευθύνη και δαπάνες του ιδιοκτήτηεντός του καθορισμένου στην απάντηση χρόνουκαι ακολουθεί δεύτερη αυτοψία που είναι και η τελική. Σε κάθε περίπτωση, η τελική ημερομηνία για να έχουν εκτελεσθεί όλες οι απαιτούμενες εργασίες και το κτίριο να διαθέτει πλήρη και λειτουργική εσωτερικήεγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, είναι η 16/07/2021.
III. Στην περίπτωση όπου η αίτηση γίνει αποδεκτή (είτε κατά την πρώτη αυτοψία, είτε κατά την τελική), πραγματοποιείται επιτόπου στο κτίριο συνάντηση τεχνικών του Αναδόχου με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου και συμφωνούνται, πριν από την έναρξη των εργασιών, η θέση εγκατάστασης του υποσταθμού, η πορεία διέλευσης των σωληνώσεων, οι επεμβάσεις που θα απαιτηθούν, ο τρόπος αποκατάστασης των επεμβάσεων, η θέση εγκατάστασης του θερμοστάτη και γενικά όλα τα θέματα που αφορούν στις εργασίες που θα εκτελεσθούν εντός της ιδιοκτησίας.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει όλες τις επεμβάσεις και να τις επαναφέρειστην αρχική τους κατάσταση, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη.
IV. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκτέλεση των εργασιών σύνδεσης του κτιρίου με το δίκτυο τηλεθέρμανσης, δοκιμές, ρυθμίσεις και θέση σε κανονική λειτουργία, καθώς και οι εργασίεςαποκατάστασης όλων των επεμβάσεων. Ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται σχετικά και είναι υποχρεωμένος να παρέχει πρόσβαση για το σκοπό αυτό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης διέπεται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ο οποίος θα εκδοθεί στη συνέχεια. Βασικά σημεία του Κανονισμού θα είναι τα παρακάτω.

1. Η τηλεθέρμανση θα λειτουργεί κατά τη χειμερινή περίοδο συνεχώς, ενδεικτικά από15 Οκτωβρίουμέχρι 15 Απριλίου. Η περίοδος αυτή θα καθορίζεται από τον Φορέα Λειτουργίας (Φ.Λ.)και δύναται να διαφοροποιείται κάθε φορά, λόγω καιρικών συνθηκών ή με βάση τατεχνικοοικονομικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, οι καταναλωτές θα ενημερώνονται εγκαίρως για την έναρξη και λήξη της περιόδου, με κάθε πρόσφορο τρόπο.
2. Η παροχή θερμικής ενέργειας προς τους καταναλωτές θα γίνεται μέσω θερμικών υποσταθμών, οι οποίοι εγκαθίστανται ξεχωριστά σε κάθε κτίριο, μαζί με τους μετρητές. Οι θερμικοί υποσταθμοί είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Φ.Λ., ο οποίος είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκατάσταση και τη συντήρησή τους.
3. Η τηλεθέρμανση αποτελεί μέρος του Υβριδικού Συστήματος Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και αδειοδοτήθηκε υπό την προϋπόθεση η θερμική ενέργεια να παράγεται κατά κύριο λόγο από τον Υβριδικό Σταθμό. Σε περίπτωση βλάβης στον Υβριδικό Σταθμό ή την ίδια την τηλεθέρμανση, η ζήτηση θα καλύπτεται από τα δοχεία αποθήκευσης θερμότητας, εφόσον αυτό είναι εφικτό και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Στη συνέχεια, το σύστημα τ/θ θα τίθεται εκτός λειτουργίας, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.Το θερμικό φορτίο του οικισμού δεν επιτρέπεται και δεν θα καλύπτεται από τον υφιστάμενο λέβητα πετρελαίου, ο οποίος προορίζεται για περιπτώσεις όπου η παραγωγή ενέργειας από την κανονική λειτουργία του Υβριδικού Συστήματος δεν επαρκεί λόγω καιρικών συνθηκών(αποκλειστικά ως λέβητας αιχμής και όχι λέβητας εφεδρείας για τις βλάβες).
4. Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν εξ αρχής ότι σε τέτοιες περιπτώσεις διακοπής λόγω οποιασδήποτε βλάβης, θα πρέπει να μεριμνούν με δική τους ευθύνη και δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών τους για θέρμανση.Θα πρέπει επομένως να έχουν εναλλακτικά μέσα θέρμανσης, όπως είναι οι λέβητες πετρελαίου που ήδη διαθέτουν, τους οποίους θα πρέπει να διατηρούν σε καλή κατάσταση και επίσης να διαθέτουν αποθέματα πετρελαίου. Η εναλλαγή από την τηλεθέρμανση στο λέβητα γίνεται πολύ εύκολα ανά πάσα στιγμή.
5. Οποιαδήποτε στιγμή, κάθε συνδεδεμένο κτίριο θα μπορεί να αποκοπεί από το δίκτυο τηλεθέρμανσης, εφόσον το επιλέξει ο ιδιοκτήτης του.
6. Η σύνδεση με το δίκτυο τηλεθέρμανσης δεν δημιουργεί στον ιδιοκτήτη του κτιρίου καμία άλλη οικονομική υποχρέωση, εκτός από την πληρωμή της θερμικής ενέργειας που θα έχει καταναλώσει το κτίριο.Δεν θα υπάρχει καμία πάγια χρέωση, ή άλλου είδους χρέωση. Για το τέλος σύνδεσης ισχύουνόσα αναφέρονται τα σημεία 2 και 3 των Βασικών Όρων Σύνδεσης.
7. Η θερμική ενέργεια θα παρέχεται με βάση συμβόλαιο που θα υπογράφεται μεταξύ του κάθε καταναλωτή και του Φ.Λ. και θα μετρείται με ειδικό μετρητή (ρολόι)που θα είναι εγκατεστημένος στο θερμικό υποσταθμό του κάθε κτιρίου.
8. Η κατανάλωση θερμικής ενέργειας θα χρεώνεται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμή μονάδας θερμικής ενέργειας. Οι αρχές τιμολόγησης έχουν καθορισθεί στις σχετικές Αποφάσεις της ΡΑΕ. Η αρχική τιμή για την πώληση της μονάδας θερμικής ενέργειας προς τους καταναλωτές,καθορίζεται με σχετική Υπουργική Απόφαση.
9. Η βασική αρχή πάνω στην οποία θα στηρίζεται ο καθορισμός της τιμής πώληση της μονάδας θερμικής ενέργειας, είναι ότι τα έσοδα από την πώληση της θερμικής ενέργειας προς τους καταναλωτές θα πρέπει να καλύπτουν τα έξοδα που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του συστήματος, χωρίς την δημιουργία οποιουδήποτε κέρδους. Από την ανάλυση σεναρίων λειτουργίας του συστήματος, εκτιμάται ότι η θερμική ενέργεια από τη τηλεθέρμανση θα κοστίζει για τον καταναλωτή από 30% έως 50% φθηνότερα από τη θερμική ενέργεια από οικιακό λέβητα πετρελαίου.
10. Τα οικονομικά στοιχεία από τη λειτουργία του συστήματος τηλεθέρμανσης (έσοδα και έξοδα) θα υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα προς τη ΡΑΕ, έτσι ώστε να ελέγχεται η τήρηση των αρχών τιμολόγησης που έχουν επιβληθεί με τις Αποφάσεις της.

Οι ιδιοκτήτες κτιρίων που θα υποβάλλουν Αίτηση σύνδεσης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με βάση τις αιτήσεις που θα υποβληθούν και θα εγκριθούν, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες παραγγελίες των υλικών (θερμικών υποσταθμών, προμονωμένων αγωγών κλπ.), ενώ θα προγραμματίσει και τις απαιτούμενες εργασίες για τις συνδέσεις. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη σωστή υλοποίηση του έργου, να μην υπάρχουν υπαναχωρήσεις από ιδιοκτήτες κτιρίων που έχουν υποβάλλει Αίτηση Σύνδεσης. Για το λόγο αυτό, οι ιδιοκτήτες κτιρίων που θα υποβάλλουν Αίτηση σύνδεσης θα πρέπει να έχουν σκεφθεί πολύ καλά και να έχουν αποφασίσει οριστικά ότι επιθυμούν το κτίριο τους να συνδεθεί με το δίκτυο της τηλεθέρμανσης.

Αγ. Ευστράτιος, 02/04/2021