Επισυνάπτεται η ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου