Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (έως δύο μήνες) ανταποδοτικού χαρακτήρα κατά αριθμό και ειδικότητα:

Δείτε συνημμένα:

Ψ93ΛΩ6Δ-ΛΔΧ ανακοίνωση