Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου αλλά και με ταυτόχρονη
τηλεδιάσκεψη την 15 του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.
Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 922/08-12-2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ΘΕΜΑ 1:  Έγκριση ισολογισμού- απολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης
οικονομικού έτους 2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15-12-23