Από την Αναπτυξιακή Λήμνου ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο δημοσιότητας και ευρείας ενημέρωσης της τρέχουσας Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλιείας Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, του ΕΠΑλΘ 2014-2020, διοργανώνεται ενημερωτική εκδήλωση την :

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 στις 18:00
μέσω Microsoft Teams https://teams.live.com/meet/94715504954219

Κατά την ενημέρωση θα παρουσιαστούν οι δράσεις του Τοπικού Προγράμματος, οι κανόνες επιλεξιμότητας και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων στήριξης. Κατόπιν, θα παρασχεθούν διευκρινίσεις και θα απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση και τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων.
Δικαιούχοι είναι

α) αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί αλιευτικού σκάφους και

β) μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα). Επενδύσεις είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας πρόσκλησης ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν στην βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς, στην μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού για επαγγελματίες αλιείς, καθώς και στην ίδρυση / εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα για αλιείς και μη αλιείς, με ποσοστά ενίσχυσης από 50% έως 85%, σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολών αιτήσεων στήριξης είναι η 15η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15.00.
Στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΛ ΑΕ (www.anel-sa.gr) μπορείτε να βρείτε την 1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων ΕΠΑλΘ Λήμνου & Αγίου Ευστρατίου, καθώς και όλο το ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα.